Znaki towarowe

Co robimy

Nasze usługi obejmują doradztwo i pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z ochroną prawną znaków towarowych. Doradzamy jaki rodzaj ochrony wybrać. Opracowujemy i składamy wnioski o rejestrację znaku towarowego. Prowadzimy postępowania w sprawach polskich, unijnych i międzynarodowych zgłoszeń znaków towarowych. Pośredniczymy w sprawach związanych z uzyskiwaniem i wykonywaniem praw za granicą. Monitorujemy terminy opłat okresowych. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych dotyczących znaków towarowych i w sprawach związanych z ich unieważnianiem. Uaktualniamy wpisy w rejestrach urzędowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy licencyjne i umowy cesji praw. Opracowujemy opinie, udzielamy porad.

Co to jest znak towarowy

Znaki towarowe pozwalają klientom zidentyfikować źródło pochodzenia produktów oznaczonych znakiem od konkretnego producenta. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znak towarowy jest jednym z najbardziej wartościowych majątkowych praw niematerialnych, jakie mogą przysługiwać przedsiębiorcy. Znaki towarowe służą do odróżniania towarów lub usług na rynku, m.in. poprzez identyfikację towaru lub usługi, informowanie o ich pochodzeniu, ich jakości, a także różnicach w stosunku do towarów lub usług konkurencji. Znak towarowy reklamuje także oznaczone nim towary lub usługi, jest środkiem kształtowania wizerunku marketingowego przedsiębiorcy oraz metodą na budowanie reputacji produktu lub usługi.

Prawo ochronne na znak towarowy posiada określony zasięg terytorialny. Może to być tzw. krajowy znak towarowy (np. zarejestrowany w Polsce), międzynarodowy znak towarowy (przykładowo ten sam znak, zarejestrowany w Polsce, w Chinach i w Argentynie) oraz tzw. unijny znak towarowy zarejestrowany i obowiązujący na terenie Unii Europejskiej. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium, na którym znak uzyskał ochronę. Uzyskane prawo ochronne na znak towarowy jest niewątpliwie źródłem dodatkowego dochodu dla przedsiębiorcy, może ono bowiem podlegać obrotowi prawnemu jak każde majątkowe prawo niematerialne. Właściciel znaku towarowego może udzielić zainteresowanym podmiotom licencji na używanie znaku, znak towarowy może być także przedmiotem umowy franczyzowej oraz sposobem na zabezpieczenie wierzytelności za pomocą zastawu. Jako prawo majątkowe, przy niejednokrotnie znacznej wartości, znak towarowy może zostać wniesiony aportem to spółki kapitałowej.

Pierwszym zarejestrowanym w Polsce znakiem towarowym był znak słowno-graficzny przeznaczony do oznaczania ultramaryny. Zgłoszony został do rejestracji w dniu 25 sierpnia 1918 roku na rzecz Pruszkowskiej fabryki ultramaryny Sommer i Nower, rejestrację uzyskał w dniu 1 kwietnia 1924, rejestracji tej nadano numer 1:

Na stronie Urzędu Patentowego RP, znaleźć można pierwsze wydanie miesięcznika Wiadomości Urzędu Patentowego z maja 1924, w którym opublikowane zostały pierwsze zarejestrowane w Polsce znaki towarowe. Na stronie 66 tego wydania znajduje się publikacja rejestracji najstarszego znaku towarowego, zarejestrowanego w Polsce, którego ochrona utrzymywana jest do dzisiaj. Jest znak towarowy nr 118, zarejestrowany na rzecz szwajcarskiej fabryki maszyn, narzędzi i artykułów metalowych:

Jednym z najwcześniej zarejestrowanych w Europie znaków towarowych, którego ochrona utrzymywana jest do dziś, jest graficzny znak towarowy, zgłoszony do rejestracji w Cesarstwie Niemieckim w dniu 1 maja 1875. Znak ten, w niewielkim stopniu zmodyfikowany, używany jest nadal przez firmę Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG do oznaczania przyborów piśmienniczych:

Do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy konieczne jest dokonanie zgłoszenia znaku towarowego, a zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna. Znaki towarowe zgłaszane są do ochrony w odniesieniu do konkretnych towarów, lub usług, do których oznaczania są przeznaczone. Towary i usługi zgrupowane zostały w 45-ciu klasach Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług. Nawet identyczne znaki towarowe mogą uzyskać ochronę na rzecz różnych przedsiębiorców, jeśli zgłaszane są do ochrony w różnych klasach towarowych, tzn., przeznaczone są do oznaczania różnych towarów. Przykładowo, znak towarowy DOVE, używany, jako nazwa batonów, uzyskał rejestrację w klasie 30, jednocześnie identyczny znak towarowy, przeznaczony do oznaczania mydeł, chroniony jest w klasie 3.

Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP

Ochrona wynikająca ze zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP ograniczona jest do terytorium Polski. We wniosku o udzielenie prawa ochronnego należy podać nazwę zgłaszającego, wraz z adresem, opisać znak stanowiący przedmiot zgłoszenia oraz wymienić towary lub usługi, dla których znak jest przeznaczony, z podaniem odpowiednich klas klasyfikacji międzynarodowej, oraz wnieść opłatę od wniosku o udzielenie prawa ochronnego.

W ramach postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, prowadzonego przed Urzędem Patentowym RP:
– składamy wnioski o udzielenie praw ochronnych
– prowadzimy korespondencję z Urzędem Patentowym RP
– składamy odpowiedzi na ewentualne uwagi osób trzecich, dotyczące przeszkód wobec udzielenia ochrony na zgłoszone znaki towarowe
– składamy odpowiedzi na ewentualne sprzeciwy do zgłoszeń znaków towarowych
– dozorujemy terminy i dokonujemy należnych opłat
– dokonujemy uaktualnień danych występujących w aktach zgłoszenia

W przypadku uzyskania niekorzystnej decyzji Urzędu Patentowego RP, składamy skargi i prowadzimy postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, a także składamy skargi kasacyjne i prowadzimy postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo ochronne na znak towarowy przyznawane jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia znaku, w ciągu 6 miesięcy poprzedzającego upływ tego okresu można złożyć wniosek o przedłużenie ochrony znaku na kolejne 10 lat, następnie o kolejne 10 lat. W ramach naszych usług dozorujemy przypadające terminy przedłużenia ochrony znaku, przesyłamy przypomnienia o zbliżających się terminach i wnosimy opłaty.

Prowadzimy również monitoring znaków towarowych, tzn. sprawdzamy zgłoszone do ochrony znaki towarowe pod kątem ich podobieństwa do znaków towarowych chronionych z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz naszych klientów.

Ponadto:
– składamy uwagi dotyczące przeszkód wobec udzielenia ochrony na zgłoszone znaki towarowe
– składamy sprzeciwy do zgłoszeń znaków towarowych
– składamy wnioski o unieważnienie udzielonych praw ochronnych
– składamy wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonych praw ochronnych

Zgłoszenie znaku towarowego w trybie międzynarodowym

Przedsiębiorca mający siedzibę w Polsce może dokonać tzw. zgłoszenia międzynarodowego, umożliwiającego mu ubieganie się o prawo ochronne na znak towarowy w innych krajach, na podstawie przepisów Porozumienia i Protokołu Madryckiego. Podstawą do uzyskania ochrony na znak towarowy w wybranych krajach świata w trybie międzynarodowym jest posiadana rejestracja lub zgłoszenie znaku towarowego krajowego lub unijnego. Do systemu madryckiego należą na dzień 1 lipca 2009 r. 84 państwa i organizacje międzynarodowe. Wnioski o rejestrację międzynarodową, wskazujące kraje, w których właściciel znaku chciałby uzyskać ochronę, składa się do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Biuro Międzynarodowe WIPO przesyła wniosek do krajowych urzędów państw wyznaczonych we wniosku. Jeżeli dokumenty nie zawierają braków formalnych a odpowiednie opłaty zostały wniesione w terminie, to zostaje wydane świadectwo rejestracji znaku towarowego. Jeżeli Biuro Międzynarodowe WIPO otrzyma z urzędów krajowych notyfikację informującą o przeszkodach w rejestracji znaku, to przed Urzędem każdego z państw, który odpowiada za rejestrację znaków towarowych, toczone będzie postępowanie wyjaśniające, zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju. Należy jednak zaznaczyć, że odmowa rejestracji znaku w jednym z wyznaczonych państw, nie oznacza automatycznie odmowy w innych państwach.

W ramach postępowania dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaku towarowego:
– składamy wnioski o rejestrację międzynarodową
prowadzimy korespondencję z Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO
– prowadzimy korespondencję dotyczącą wskazanych przez krajowe Urzędy przeszkód wobec uznania skutków rejestracji międzynarodowej w tych krajach
– wykonujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
– dozorujemy terminy

Zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej

Zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej dokonuje się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante. Prawo ochronne na unijny znak towarowy obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Zaletą tego systemu jest dokonanie jednego zgłoszenia i uzyskanie jednego dokumentu rejestracji, natomiast niewątpliwą wadą jest to, że skuteczne zakwestionowanie zdolności rejestracyjnej znaku choćby w  jednym z krajów Unii Europejskiej powoduje, że  nie jest możliwe uzyskanie rejestracji znaku towarowego unijnego. Możliwa jest jednak wtedy tzw. konwersja na zgłoszenia krajowe w tych krajach, w których nie stwierdzono przeszkód, co do rejestracji znaku. Uznawana jest wówczas data zgłoszenia znaku unijnego, ale  ponoszone są dodatkowe koszty, związane z ponownym zgłaszaniem znaku i przejęciem zastępstwa przez pełnomocników działające w tych krajach, uprawnionych do występowania przed tamtejszymi urzędami.

W ramach postępowania dotyczącego unijnego znaku towarowego:
– składamy w EUIPO wnioski o rejestrację znaku towarowego
-prowadzimy korespondencję z EUIPO
– składamy sprzeciwy wobec zgłoszonych znaków towarowych unijnych i uczestniczymy w postępowaniu sprzeciwowym
– składamy odpowiedzi na sprzeciwy wobec znaków unijnych zgłoszonych przez naszych klientów i uczestniczymy w postępowaniach sprzeciwowych
– wykonujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
– dozorujemy terminy

Zgłoszenie znaku towarowego za granicą w trybie krajowym

Za pośrednictwem współpracujących z nami kancelarii rzeczniowskich zajmujemy się również zgłaszaniem znaków towarowych do ochrony w poszczególnych krajach. Uzyskana ochrona obejmuje terytorium konkretnego państwa.

W ramach postępowania dotyczącego uzyskania ochrony w konkretnym państwie na podstawie zgłoszenia krajowego:
– współpracujemy z zagranicznymi kancelariami patentowymi
– przygotowujemy wymaganą dokumentację
– wykonujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
– dozorujemy terminy

Korzyści wynikające z posiadania prawa ochronnego na znak towarowy

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze konkretnego kraju (znak krajowy), na terenie Unii Europejskiej (znak towarowy unijny), lub na terenie poszczególnych krajów wyznaczonych w rejestracji międzynarodowej znaku towarowego. Właściciel prawa ochronnego na znak towarowy może na podstawie posiadanego prawa wyłącznego podejmować działania prawne w stosunku do konkurentów, wprowadzających do obrotu towary lub świadczących usługi oznaczone identycznym lub podobnym znakiem towarowym. Przede wszystkim może żądać zaniechania naruszania znaku towarowego, tzn. zaniechania używania podobnego znaku towarowego do oznaczania towarów tego samego rodzaju, i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Właściciel prawa ochronnego może również skutecznie sprzeciwić się udzieleniu prawa ochronnego na podobne znaki towarowe, zgłaszane do ochrony przez konkurencyjne przedsiębiorstwa. Posiadane prawo ochronne na znak towarowy w Polsce może stanowić podstawę do zablokowania rejestracji znaku towarowego konkurenta, zgłaszanego do ochrony w krajach Unii Europejskiej jako znak unijny.

Prawo ochronne na znak towarowy jest również niewątpliwie źródłem dodatkowego dochodu dla przedsiębiorcy. Może podlegać obrotowi prawnemu jak każde majątkowe prawo niematerialne. Właściciel znaku towarowego może udzielić zainteresowanym podmiotom licencji na używanie znaku. Znak towarowy może być także przedmiotem umowy franszyzowej oraz sposobem na zabezpieczenie wierzytelności za pomocą zastawu. Jako prawo majątkowe, przy niejednokrotnie znacznej wartości, znak towarowy może zostać wniesiony aportem to spółki kapitałowej.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia znaku towarowego

Optymalnym rozwiązaniem jest zgłoszenie znaku towarowego do ochrony jeszcze przed wprowadzeniem na rynek towaru oznaczonego tym znakiem, zdarzają się bowiem przypadki nieuczciwego zastrzegania cudzych znaków towarowych. Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy przez innego przedsiębiorcę może znacznie utrudnić, a nawet uniemożliwić budowanie nowej marki czy też wprowadzenie na rynek produktu oznaczonego danym znakiem. Przed dokonaniem zgłoszenia warto przeprowadzić badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, tzn. sprawdzić, czy w odniesieniu do rodzaju interesujących nas towarów lub usług nie przysługują innemu przedsiębiorcy wcześniejsze prawa do identycznego czy też podobnego znaku towarowego. Przeprowadzenie badania, w wyniku którego zostanie znaleziony wcześniej chroniony podobny znak towarowy, może uchronić przedsiębiorcę przed ponoszeniem kosztów związanych z inwestowaniem w nową markę, której używanie może zostać zablokowane przez właściciela wcześniejszego prawa.

Dlaczego warto inwestować w ochronę znaków towarowych

Uzyskane prawo ochronne na znak towarowy stanowi podstawę do podejmowania działań przeciwko konkurentom używającym do oznaczania swoich produktów myląco podobnych oznaczeń. Niepodejmowanie działań przeciwko naruszycielom może spowodować wymierne szkody dla przedsiębiorcy – ze względu na podobieństwo oznaczeń konsumenci mogą zostać wprowadzeni w błąd, co do pochodzenia towarów, ich jakości, właściwości i charakteru. Może to spowodować zmniejszenie zysków właściciela znaku towarowego oraz może naruszyć jego renomę, zwłaszcza, jeżeli produkty konkurencji są niższej jakości.

Warto jest inwestować w ochronę znaków towarowych, a o ich ochronę najlepiej zadbać rozpoczynając działalność gospodarczą, czy też przed każdym wprowadzeniem nowego produktu z nowym oznaczeniem na rynek. Im przedsiębiorstwo i używane przez nie znaki towarowe są bardziej znane, tym częściej stają się łupem nieuczciwych konkurentów, natomiast chroniony prawnie znak towarowy stanowi źródło dodatkowego dochodu dla przedsiębiorcy.

2015-2024 Katarzyna Karcz - Anna Zakrocka - Rzecznicy Patentowi Warszawa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Mapa strony | Polityka plików Cookies | Wykonanie strony: PrzyjazneWWW.pl