Patenty

Co robimy

 • opracowywanie, składanie i prowadzenie postępowania w sprawach polskich
 • europejskich i międzynarodowych (PCT) zgłoszeń patentów i wzorów użytkowych
 • walidacja patentów europejskich w Polsce i za granicą
 • monitorowanie i wnoszenie opłat okresowych
 • wpisy w rejestrach urzędowych
 • umowy licencyjne i przekazania praw
 • opinie i porady prawno-techniczne
 • profesjonalne tłumaczenia tekstów patentowych
 • uzyskiwanie i wykonywanie praw poza EU
 • reprezentacja w postępowaniach sprzeciwowych i o unieważnienie praw
 • reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia praw

Nasze usługi obejmują doradztwo i pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z ochroną prawną wynalazków. Doradzamy jaki rodzaj ochrony wybrać. Opracowujemy i składamy wnioski patentowe. Prowadzimy postępowania w sprawach polskich, europejskich i międzynarodowych (PCT) zgłoszeń wynalazków.Pośredniczymy w sprawach związanych z uzyskiwaniem i wykonywaniem praw za granicą. Monitorujemy terminy opłat okresowych. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych dotyczących patentów i w sprawach związanych z ich unieważnianiem.
Walidujemy patenty europejskie w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Uaktualniamy wpisy w rejestrach urzędowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy licencyjne i umowy cesji praw. Opracowujemy opinie, udzielamy porad prawno-technicznych. Analizujemy opisy i zastrzeżenia patentowe. Profesjonalnie tłumaczymy teksty patentowe.
Nasza specjalność to sprawy nietypowe, wymagające indywidualnego podejścia i doświadczenia, a także szybkiej reakcji i zaangażowania.

Co to jest patent

Patent to prawo wyłączne do zarobkowego lub zawodowego korzystania z opatentowanego wynalazku na określonym obszarze i przez określony czas (maksymalnie 20 lat). Patent to prawo, z którego właściciel może korzystać we własnym zakresie, sprzedać je, podarować, zostawić w spadku lub udzielić licencji na korzystanie z opatentowanego wynalazku. Korzystanie z opatentowanego wynalazku bez zezwolenia właściciela patentu jest zabronione i może narazić na poważne problemy.
Patent na wynalazek jest dobrem niematerialnym – prawem chroniącym wynalazek techniczny. Nie wszystko jednak może być wynalazkiem, który można opatentować i nie każdy wynalazek może być opatentowany. Wynalazki, które mogą być opatentowane mogą mieć postać produktu (np. przedmiotu albo substancji), urządzenia, układu, sposobu albo procesu technologicznego, czy zastosowania.

Czy wiesz, że pierwsze dokumenty patentowe pochodzą z XIV w. (Anglia) i XV w. (Wenecja). Najbardziej znane wczesne ustawy patentowe to Ustawa Wenecka z 1474 (fragment poniżej) i Angielska Ustawa o monopolach z 1624.
pierwszy-swiatowy-patent

Opatentowany wynalazek opisany jest w dokumencie patentowym. Dokument patentowy publikowany jest po udzieleniu patentu przez urząd patentowy, który go udzielił. Większość patentów publikowana jest w języku narodowym kraju, w którym patent obowiązuje.
Monopol wynikający z posiadania patentu na wynalazek może dać ogromną przewagę rynkową na długie lata. Niektóre opatentowane wynalazki nigdy nie stają się popularne, jednak są takie, których żywot trwa długo po wygaśnięciu patentu. Przykładem takiego wynalazku jest np. pułapka na myszy skonstruowana i opatentowana przez Jamesa Henry’ego Atkinsona w 1898 r., która poza tym, że przyniosła wynalazcy godziwy dochód dzięki patentowi, była tak doskonała, że po wygaśnięciu patentu produkowana jest i stosowana na całym świecie do dziś w niewiele zmienionej formie.
patent-przyklad-pulapka-na-myszypatent-przyklad-pulapka-na-myszy1

Patenty na wynalazki należą do praw własności intelektualnej. Własność intelektualna jest szerokim pojęciem obejmującym dobra niematerialne, które mogą być chronione różnymi rodzajami praw (praw własności intelektualnej).
W Polsce prawa własności intelektualnej to prawa chronione na podstawie Ustawy Prawo własności przemysłowej oraz prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Na podstawie Ustawy Prawo własności przemysłowej uzyskać można (po złożeniu wniosku i dokumentacji wynalazku w Urzędzie Patentowym RP i dopełnieniu odpowiednich formalności) prawa wyłączne chroniące:
– wynalazki techniczne – patenty,
– wzory użytkowe – prawa ochronne,
– wzory przemysłowe – prawa z rejestracji,
– topografie układów scalonych – prawa z rejestracji,
– znaki towarowe – prawa ochronne,
– oznaczenia geograficzne – prawa z rejestracji.

Patent polski

Patent polski to patent udzielony i opublikowany przez Urząd Patentowy RP. Patent polski obowiązuje tylko w Polsce, może go uzyskać zarówno osoba (fizyczna lub prawna) krajowa, jak i zagraniczna. Od czasu przystąpienia Polski do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (2005), poza patentami polskimi, w Polsce mogą także obowiązywać patenty europejskie, udzielone przez Europejski Urząd Patentowy i walidowane w Polsce; są one publikowane w języku polskim przez Urząd Patentowy RP. Przez uzyskanie patentu europejskiego, który został w Polsce walidowany nabywa się takie same prawa, jakie przyznaje patent polski.
Patent na wynalazek może trwać maksymalnie 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym, pod warunkiem wnoszenia opłat okresowych za ochronę. Opłaty za ochronę patentów polskich i patentów europejskich walidowanych w Polsce wpłaca się do Urzędu Patentowego RP.
Prowadząc działalność gospodarczą warto:
– dbać o ochronę efektów własnej działalności badawczej oraz innowacyjnej
– monitorować aktywność patentową bezpośredniej konkurencji
– badać stan techniki na podstawie publikacji patentowych
– sprawdzać, technologie i produkty, których stosowanie i wprowadzanie na rynek planujemy, nie są chronione prawami wyłącznymi innych podmiotów
– świadomie zarządzać ujawnianiem własnych nowych rozwiązań technicznych.

Oto strony tytułowe polskiego dokumentu patentowego i publikacji patentu europejskiego walidowanego w Polsce: Publikacja patentu walidowanego w Polsce.

Poza stroną tytułową dokumenty patentowe zawierają opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i ewentualnie rysunki.
Liczba patentów europejskich walidowanych w Polsce stale rośnie, w przeciwieństwie do liczby patentów polskich.
patent-polski-europejski

Patent europejski

Patent europejski to patent udzielony przez Europejski Urząd Patentowy. Patent europejski stanowi w istocie wiązkę oddzielnych patentów (o tej samej treści), obowiązujących tylko w tych krajach, które są sygnatariuszami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i w których dany patent europejski został po udzieleniu walidowany. Patent europejski może uzyskać osoba (fizyczna lub prawna) z dowolnego kraju świata składając wniosek dokumentację wynalazku do Europejskiego Urzędu Patentowego.
Podmioty polskie składają zwykle wnioski o udzielenie patentu europejskiego do Europejskiego Urzędu Patentowego bezpośrednio lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.
Przed walidacją w wybranych krajach, patent europejski jest publikowany przez Europejski Urząd Patentowy w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.
Polski dokument patentowy.
Zobacz przykład Patentu Europejskiego
Publikacja zawiera stronę tytułową:
patent europejski EP 2 620 082 oraz opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe w trzech językach (angielski, francuski i niemiecki) i ewentualnie rysunki.

Przez uzyskanie patentu europejskiego, który został walidowany w danym kraju nabywa się w tym kraju takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony przez urząd patentowy tego kraju.
Ilość zgłoszeń wynalazków w danym kraju czy regionie jest wskaźnikiem potencjalnego zainteresowania innowacyjnych przedsiębiorców danym rynkiem. Dla polskich przedsiębiorców rynek europejski jest naturalnie najbardziej interesujący. W ciągu ostatnich 10-ciu lat liczba podmiotów z Polski zainteresowanych uzyskaniem patentów europejskich wzrosła ponad 4,5 krotnie!
Zobacz wykres
wykres-patenty

Patent za granicą

Każdy podmiot polski może (po spełnieniu określonych warunków) uzyskać patent w dowolnym kraju świata, udzielającym patentów na wynalazki. Aby uzyskać patent za granicą należy złożyć odpowiedni wniosek i dokumentację wynalazku do urzędu patentowego danego kraju. Uzyskanie patentu za granicą wymaga skorzystania z usług upoważnionego pełnomocnika w danym kraju.
Istnieją konwencje i porozumienia międzynarodowe, w których przewidziano procedury ułatwiające uzyskanie patentów na ten sam wynalazek w wielu krajach, np. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, Układ o współpracy patentowej (PCT).
Nasze usługi obejmują doradztwo i pośredniczenie w sprawach związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony wynalazków za granicą. Mamy szerokie kontakty z kancelariami patentowymi w wielu krajach świata oparte na wieloletnim doświadczeniu uzyskanym podczas pracy w jednej z największych kancelarii patentowych w Polsce.

Warto wiedzieć

Patenty udzielane są tylko na wynalazki techniczne, które zostaną uznane za nowe i nieoczywiste w dacie zgłoszenia ich do urzędu patentowego
– jeżeli planujesz opatentowanie wynalazku nie udostępniaj go do wiadomości publicznej i nie ujawniaj osobom niepowołanym przed zgłoszeniem go do urzędu patentowego – może to uniemożliwić uzyskanie patentu
– czas jest bardzo istotny – nie należy odkładać zgłoszenia wynalazku do urzędu patentowego „na później”
– urzędy patentowe oceniają nowość wynalazku w skali światowej, na podstawie wszelkich dostępnych informacji – w szczególności publikacji patentowych z całego świata; brak opracowanego rozwiązania na rynku nie świadczy o jego nowości
– nie można uzyskać patentu na wynalazek, który był już opatentowany i jego ochrona wygasła

Nowość wynalazku nie jest jedynym warunkiem udzielenia patentu – wynalazek, aby został opatentowany musi też być uznany za nieoczywisty dla specjalisty
– nie licz na opatentowanie wynalazku trywialnego

Każdy patent obowiązuje w jednym kraju
– nie istnieją patenty ważne w całej Europie / Unii Europejskiej
– pojęcie „patent europejski” oznacza patent udzielany przez Europejski Urząd Patentowy, który po udzieleniu zamienia się w wiązkę oddzielnych patentów, z których każdy może obowiązywać tylko w jednym z 45 krajów (w tym w Polsce), pod warunkiem, że został w nim walidowany
– patent może trwać do 20 lat od daty zgłoszenia; warunkiem ważności patentu w danym kraju jest terminowe uiszczanie opłat okresowych w tym kraju
– aby mieć wyłączność na zarobkowe korzystanie z wynalazku w danym kraju, trzeba uzyskać patent ważny w tym kraju i wnosić opłaty okresowe za kolejne lata ochrony
– w Polsce nie obowiązują patenty zagraniczne, z wyjątkiem walidowanych patentów europejskich

Naruszenie patentu może narazić na poważne roszczenia cywilno-prawne ze strony właściciela patentu
– w każdym kraju, w którym prowadzisz lub planujesz produkcję, import, sprzedaż, reklamę nowego produktu, urządzenia, nowej technologii – sprawdź czy nie są one chronione patentem (lub patentami)
jeżeli otrzymasz pismo zarzucające Ci naruszenie patentu, nie odpowiadaj pochopnie – zasięgnij specjalistycznej porady
– monitoruj publikacje patentowe konkurencji

Prawo autorskie nie chroni rozwiązań technicznych
– twórca wynalazku technicznego nie ma do niego praw autorskich, a jedynie prawa wynikające z Ustawy prawo własności przemysłowej
– opublikowane opisy patentowe i zgłoszenia wynalazków nie są chronione prawem autorskim

2015-2023 Katarzyna Karcz - Anna Zakrocka - Rzecznicy Patentowi Warszawa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Mapa strony | Polityka plików Cookies | Wykonanie strony: PrzyjazneWWW.pl