Wzory przemysłowe i użytkowe

Co robimy

Nasze usługi obejmują pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z ochroną prawną wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Opracowujemy i składamy wnioski o ochronę obejmujące odpowiednią dokumentację. Prowadzimy postępowania w sprawach polskich wzorów użytkowych, polskich i europejskich wzorów przemysłowych.Reprezentujemy klientów w sporach sądowych dotyczących wzorów i w sprawach związanych z ich unieważnianiem.
Monitorujemy terminy i wnosimy opłaty okresowe za ochronę. Prowadzimy postępowania sprzeciwowe. Uaktualniamy wpisy w rejestrach urzędowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy licencyjne i umowy cesji praw. Opracowujemy opinie, udzielamy porad prawno-technicznych.
Pośredniczymy w sprawach związanych z uzyskiwaniem i wykonywaniem praw za granicą.

Wzór użytkowy

Niektóre rozwiązania techniczne mogą być prawnie chronione jako wzory użytkowe. Mogą to być tylko nowe rozwiązania dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Prawo ochronne na wzór użytkowy daje właścicielowi wyłączność na zarobkowe korzystanie ze wzoru użytkowego na określonym obszarze i przez określony czas (maksymalnie 10 lat). Właściciel może z tego prawa korzystać we własnym zakresie, sprzedać je, podarować, zostawić w spadku lub udzielić licencji na korzystanie z chronionego wzoru. Korzystanie z chronionego wzoru bez zezwolenia właściciela jest zabronione i może narazić na poważne problemy.
Prawo ochronne na wzór użytkowy jest dobrem niematerialnym – prawem chroniącym wzór użytkowy opisany i pokazany na rysunkach zawartych w świadectwie ochronnym. Wzory użytkowe nie mogą chronić substancji, sposobów i zastosowań.
Świadectwo ochronne publikowane jest po udzieleniu przez urząd patentowy, który go udzielił w języku narodowym kraju, w którym prawo obowiązuje. Oto strona tytułowa świadectwa ochronnego:

które poza stroną tytułową zawiera opis wzoru, zastrzeżenia ochronne i obowiązkowo rysunki.
Prawo ochronne może trwać maksymalnie 10 lat od daty zgłoszenia wzoru w urzędzie patentowym, pod warunkiem wnoszenia opłat okresowych za ochronę. Opłaty za ochronę wpłaca się do Urzędu Patentowego RP.

Wzór przemysłowy

Nową i posiadającą indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, można chronić jako wzór przemysłowy. Przez postać wytworu rozumie się w szczególności cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz jego ornamentację. Jako wzór przemysłowy może być chroniony np. wzór materiału, kształt przedmiotu codziennego użytku, layout strony internetowej, wystrój sklepu, kawiarni itp., fason odzieży, kształt karoserii samochodu. Oto przykład zarejestrowanego wzoru przemysłowego:

Zastrzeżony wygląd witryny sklepowej. Design number: 002513903-0001.
Zastrzeżone Wzory przemysłowe i użytkowe

Zastrzeżony wygląd wagonu. Design numer:001710690-0004.
Zastrzeżony wzór użytkowy wagonu

Rejestracja wzoru przemysłowego może trwać maksymalnie 25 lat. W Polsce wzory przemysłowe mogą być chronione jako polskie wzory przemysłowe – udzielone i opublikowane przez Urząd Patentowy RP oraz jako wzory wspólnotowe zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), ewentualnie jako niezarejestrowane wzory europejskie.

Informacja o zarejestrowanych wzorach przemysłowych publikowana jest przez Urząd Patentowy RP i przez EUIPO.

Rejestrację wzoru przemysłowego można uzyskać stosunkowo szybko – w Urzędzie Patentowym RP proces rejestracji trwa około dwóch miesięcy. Wzory wspólnotowe rejestrowane są przez EUIPO w ciągu około 1-2 tygodni.

Jaki rodzaj ochrony wybrać

Co do zasady, wzory użytkowe to rozwiązania o charakterze technicznym, natomiast wzory przemysłowe dotyczą wyglądu, designu, kolorów i ogólnie aspektów estetycznych produktu. Istnieją jednak produkty, które mogą być chronione zarówno jako wzory użytkowe jak i wzory przemysłowe, oraz takie, w przypadku których wybór może nastręczać trudności. W takich przypadkach należy zawsze rozważyć także możliwości uzyskania ochrony danego wzoru, jego czas trwania, zakres ochrony i koszty.

Warto wiedzieć

W Polsce i Unii Europejskiej wzory przemysłowe chronione są systemach rejestrowych
– wzór przemysłowy służy do ochrony wyglądu zewnętrznego wytworów
– skuteczna ochrona wzoru przemysłowego uwarunkowana jest nowością oraz indywidualnym charakterem wzoru w dacie zgłoszenia, które oceniane są w skali światowej
– Urząd Patentowy RP i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) nie bada nowości oraz indywidualnego charakteru wzoru zgłoszonych wzorów – można zarejestrować każdy wzór przemysłowy, który spełnia wymogi formalne, a proces rejestracji jest szybki

Warto chronić swoje produkty rejestrując je jako wzory przemysłowe
– przed publiczną prezentacją nowego produktu, którego wygląd zewnętrzny warto chronić zadbaj o zgłoszenie wzoru przemysłowego
– prezentując publicznie nowy produkt, którego wygląd zewnętrzny warto chronić, a który nie jest zgłoszony/zarejestrowany jako wzór przemysłowy, zadbaj o datowaną dokumentację prezentacji
– wprowadzając na rynek nowy produkt, którego wygląd zewnętrzny warto chronić sprawdź, czy nie jest już chroniony wzorem przemysłowym

WZÓR UŻYTKOWY
-według polskiego prawa wzór użytkowy chroni użyteczne rozwiązania techniczne dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, które zostaną uznane za nowe w dacie zgłoszenia ich do urzędu patentowego
– wzór użytkowy nie musi być rozwiązaniem nieoczywistym, więc rejestrację wzoru użytkowego można uzyskać łatwiej niż patent na wynalazek
– wzór użytkowy nie może chronić technologii, substancji, związku chemicznego

Każdy wzór użytkowy obowiązuje w jednym kraju
– nie istnieją wzory użytkowe ważne w całej Europie / Unii Europejskiej
– w niektórych krajach (np. USA) nie przewiduje się ochrony wzorów użytkowych
– ochrona wzoru użytkowego w Polsce może trwać do 10 lat od daty zgłoszenia; warunkiem ważności wzoru w danym kraju jest terminowe uiszczanie opłat okresowych w tym kraju
– aby mieć wyłączność na zarobkowe korzystanie z wynalazku w danym kraju, trzeba zarejestrować wzór użytkowy patent w tym kraju i wnosić opłaty okresowe za kolejne lata ochrony
– w Polsce nie obowiązują zagraniczne wzory użytkowe

Naruszenie wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego może narazić na poważne roszczenia cywilno-prawne ze strony właściciela wzoru
– w każdym kraju, w którym prowadzisz lub planujesz produkcję, import, sprzedaż, reklamę nowego produktu, urządzenia, nowej technologii – sprawdź czy nie są one chronione wzorem użytkowym lub przemysłowym
– jeżeli otrzymasz pismo zarzucające Ci naruszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego, nie odpowiadaj pochopnie – zasięgnij specjalistycznej porady
– monitoruj publikacje wzorów użytkowych i przemysłowych konkurencji

2015-2024 Katarzyna Karcz - Anna Zakrocka - Rzecznicy Patentowi Warszawa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Mapa strony | Polityka plików Cookies | Wykonanie strony: PrzyjazneWWW.pl